Jesteś tutaj:

Rok: 2017

Wyjazdowe grupy wsparcia Rytwiany

W dniu, 28.09.2016 roku odbyły się pierwsze wyjazdowe grupy wsparcia skierowane do rodzin zastępczych uczestniczących w projekcie „Stopień wyżej”. W okresie trwania projektu, tj. do 31.05.2018r. przewidziane jest zorganizowanie sześciu wyjazdów w ciekawe miejsca województwa świętokrzyskiego z zastosowaniem elementu wspomagającego. Pierwsza wycieczka zorganizowana została do Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach. Tematyka poruszana podczas spotkania z psychologiem dotyczyła sposobów pomocy dziecku w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Oprócz elementu wspomagającego w postaci wykładu prowadzonego przez psychologa, uczestnicy zwiedzali kompleks klasztorny, Galerię Kamedulską, ogrody klasztorne, muzeum serialu „Czarne chmury” oraz Leśną Pustelnię Matki Bożej Fatimskiej. W wyjeździe wzięło udział 17 osób tworzących pieczę zastępczą.

Więcej „Wyjazdowe grupy wsparcia Rytwiany”

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny

WYJAZD SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNY

W terminie 16.08.2016r.-26.08.2016r. odbył się wyjazd szkoleniowo-integracyjny
nad morze do Międzywodzia w ramach projektu „Stopień wyżej”. Wyjazd skierowany był
do dzieci i młodzieży pozostających w pieczy zastępczej i osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą. Uczestników wyjazdu podzielono na  dwie grupy docelowe:

 1. Akademia Twórczego Juniora-dzieci w wieku 7-15 lat
 2. Młodzieżowa Szkoła Liderów-osoby będące w procesie usamodzielnienia oraz osoby powyżej 15 roku życia.

Więcej „Wyjazd szkoleniowo-integracyjny”

Informacja o szkoleniu mentorów do projektu „Stopień wyżej”

INFORMACJA O SZKOLENIU MENTORÓW DO PROJEKTU
„STOPIEŃ WYŻEJ”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje, że w miesiącach czerwiec/lipiec odbyło się szkolenie mentorów w ramach projektu ,”Stopień wyżej” współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Szkolenie zostało zorganizowane przez partnera projektu, Lokalną Grupę Działania „Region Włoszczowski”. Skierowane było do osób zainteresowanych praktyczną realizacją procesów wsparcia dzieci i młodzieży i innych osób podopiecznych, realizowaną
w efektywny i zindywidualizowany sposób.

Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na stosowanie mentoringu jako metody wsparcia o charakterze zindywidualizowanym, dostosowanym do potrzeb psychologicznych, społecznych
i edukacyjnych dzieci i młodzieży. W ramach szkolenia przekazane zostały psychologiczne, neuropsychologiczne i socjologiczne podstawy opisujące procesy mentoringu, przykłady praktycznych rozwiązań i projektów. Unikatowym walorem szkolenia był znaczący udział zajęć warsztatowych, rozwijających samoświadomość i liczne kompetencje miękkie.

Przeszkolonych zostało 8 mentorów, z których 4 osoby będą współpracować
z osobami będącymi w procesie usamodzielnienia oraz młodzieżą powyżej 15 roku życia. Rola mentora odnosić się będzie do sprawowania opieki opartej na autorytecie, mającej pomóc podopiecznemu w prawidłowym funkcjonowaniu, przystosowaniu do życia społecznego, zawodowego i osobistego. Mentorzy będą stosować metody coachingu/mentoringu w drodze do samodzielności życiowej  i ekonomicznej.

Informacja o rekrutacji

INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU „STOPIEŃ WYŻEJ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, informuje, że w miesiącach czerwiec-sierpień 2016r. przeprowadzona została rekrutacja do Projektu „Stopień wyżej” współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Grupy docelowe zostały określone zgodnie z RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz obowiązującym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020, stanowią je osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osoby funkcjonujące w ramach rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Kandydaci chętni do wzięcia udziału w projekcie składali ,,Wstępną deklarację uczestnictwa
w projekcie”,
a następnie ,,Ankietę rekrutacyjną”. O zakwalifikowaniu kandydatów do projektu decydowało spełnienie kryteriów określonych w regulaminie projektu oraz złożenie w terminie wyżej wymienionych dokumentów.

W rezultacie do projektu zgłosiło się 51 osób, w tym:

– 21 osób z grupy 1 tj. rodziny tworzące pieczę zastępczą
– 20 osób z grupy 2 tj. dzieci i młodzież umieszczone w pieczy zastępczej
– 10 osób z grupy 3 tj. osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą

Na podstawie złożonej dokumentacji kandydata oraz potwierdzeniu przez opiekuna rodzin zastępczych spełniania kryteriów formalnych udziału przez daną osobę w projekcie oraz weryfikacji dokonanej przez Koordynatora organizacyjnego projektu, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonał kwalifikacji 44 osób do projektu. Pozostałe osoby zakwalifikowane zgodnie z zasadami rekrutacji utworzą listę osób rezerwowych. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie w trakcie jego trwania,
w razie rezygnacji uczestnika projektu lub zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających jego udział. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywała się z uwzględnieniem zasady równych szans
i niedyskryminacji oraz z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje o projekcie

 

Projekt finansowany ze środków UE

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje, że realizuje projekt „Stopień wyżej” w ramach Osi priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Okres realizacji projektu 01-06-2016 – 31-05-2018

Celem głównym projektu jest ułatwienie dostępu i podniesienie jakości usług społecznych poprzez wsparcie systemu pieczy zastępczej, w tym wsparcie rodzin
i wychowanków pieczy zastępczej oraz wsparcie procesu usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Projekt realizowany będzie na terenie Województwa Świętokrzyskiego w Powiecie Włoszczowskim.

Głównymi wskaźnikami rezultatu będą:

– liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących
po zakończeniu projektu

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu

– Liczba młodzieży z rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków objętych wsparciem w ramach Młodzieżowej Szkoły Liderów

Projekt skierowany zostanie do 44 osób w tym 22 kobiet i 22 mężczyzn wchodzących w skład trzech grup docelowych.

 

 

 

GRUPY DOCELOWE

I GRUPA Osoby tworzące pieczę zastępczą – 17 osób, w tym 10 kobiet i 7 mężczyzn
II GRUPA Dzieci i młodzież umieszczona w pieczy zastępczej – 18 osób, w tym 6 kobiet i 12 mężczyzn
III GRUPA Osoby usamodzielniane, które opuściły pieczę zastępczą – 9 osób, w tym 6 kobiet i 3 mężczyzn

 

Partnerem w projekcie jest Lokalna Grupa Działania Region Włoszczowski.

 

Kwota dofinansowania 868 291,59 zł. Wkład własny 70 381,34 zł.

Wszelkie działania w ramach projektu finansowane są z Funduszy Europejskich, Program Regionalny.

Zostań rodzicem zastępczym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie Informuje, iż w ramach Akcji Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję rodziców od zaraz”  odbędzie się :

 1. Konferencja otwarta „Zostań rodzicem zastępczym” w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w Okrąglaku, w dniu 27 października 2017r. o godz. 11:00, o której szczegółowa informacja zostanie przesłana do starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów z prośbą o rozpropagowanie jej w jednostkach takich jak: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia i innych działających na terenie gminy/powiatu oraz lokalnych mediach i prasie. Ponadto informacja o konferencji pojawi się na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w TV Kielce i prasie kieleckiej, na plakatach i ulotkach, które zostaną przekazane przez ŚUW oraz przesłana zostanie do uczelni wyższych działających w Kielcach. Konferencja ma charakter otwarty i skierowana jest głównie do osób, które mogłyby sprawować pieczę zastępczą.
 2. Impreza sportowa w Daleszycach organizowana przez Fundację „Przystanek Dziecko”, w dniu 28 października 2017r.
 3. Impreza artystyczna promująca Akcję „Potrzebuje rodziców od zaraz”, w Galerii Echo w Kielcach w dniu 4 listopada 2017 r. o godz. 14. Część artystyczna imprezy to występy muzyczno-taneczne wychowanków pieczy zastępczej.

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „STOPIEŃ WYŻEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na Zbiorowy transport autokarowy zgodnie z zapytaniem.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

W związku z realizacją projektu „STOPIEŃ WYŻEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o wynikach zamówienia publicznego na ,,ZBIOROWY TRANSPORT AUTOKAROWY Włoszczowa-Sandomierz-Włoszczowa”

Informacja o wynikach

Sport, Kultura, Rekreacja i Turystyka

Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki odgrywa istotną rolę w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz we włączaniu tych osób w nurt życia społecznego. Działania, te zwiększając aktywność osób z niepełnosprawnością, przyspieszają proces integracji społecznej.

Wymagane dokumenty:
O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się: osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
• prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku
• udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania
• udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Warunki przyznania dofinansowania:
Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych nie jest możliwe jeżeli:
• wnioskodawca ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
• w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku wnioskodawca był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wymagane załączniki:
Osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej jest zobowiązana dołączyć do wniosku:
1. gdy jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) – dołącza się:
• zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
• informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis,
• oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy,
2. gdy jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej – do wniosku dołącza się:
• potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
• informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Starostą a wnioskodawcą.

Termin składania wniosków:
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizacje zadania.

Pomoc dla Usamodzielnianych

Kto jest osobą usamodzielnianą?
Osobą usamodzielnianą jest osoba, która po osiągnięciu pełnoletności opuściła:
• rodzinę zastępczą
• rodzinny dom dziecka
• placówkę opiekuńczo – wychowawczą
• regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną
Osobą usamodzielnianą jest również osoba, której pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności.

Opiekun usamodzielnienia
Opiekunem usamodzielnienia może być:
• osoba tworząca rodzinę zastępczą
• osoba prowadząca rodzinny dom dziecka
• koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
• pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie
• osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem
• inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie
Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia. Opiekun usamodzielnienia musi wyrazić pisemną zgodę na pełnienie tej funkcji.

Indywidualny program usamodzielnienia
Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.
Indywidualny program usamodzielnienia, określa w szczególności:
• zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia
• sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia
Osoba usamodzielniana może dokonywać zmian w indywidualnym programie usamodzielnienia wspólnie z opiekunem usamodzielnienia w przypadku zmiany sytuacji życiowej.
Zmiany programu wymagają zatwierdzenia przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Formy pomocy
Osobom usamodzielnianym:
1. przyznaje się pomoc na:

 • kontynuowanie nauki
 • usamodzielnienie
 • zagospodarowanie

2. udziela się pomocy w uzyskaniu:

 • odpowiednich warunków mieszkaniowych
 • zatrudnienia

3. zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.
Pomoc na usamodzielnienie i pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

Warunki udzielenia pomocy
Warunkiem udzielenia pomocy usamodzielnianym wychowankom jest:

 • złożenie wniosku
 • posiadanie zatwierdzonego programu usamodzielnienia

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1.200 zł.
Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.
Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,
 • roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Wysokość świadczeń dla osób usamodzielnianych
Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie. Pomoc, o której mowa wyżej przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia. Pomoc ta przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.
Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

 • nie mniej niż 3300 zł – jeżeli osoba usamodzielniana przebywała w spokrewnionej rodzinie zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 • nie mniej niż 6600 zł – jeżeli osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo –wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo – wychowawczej przez okres powyżej 3 lat,
 • nie niej niż 3300 zł – jeżeli osoba przebywała w ww. formach pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
 • nie mniej niż 1650 zł – jeżeli osoba przebywała w ww. formach pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres 1 roku.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.
W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać udzielona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.
Wysokość pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1500 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3000 zł.
Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Sprzęt Rehabilitacyjny

Kto może starać się o dofinansowanie:
1. osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
a) średni miesięczny dochód nie przekracza kwoty:
• 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu takiego sprzętu.
2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:
• prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku
• oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem.

Przeciętne wynagrodzenie oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli:
• wnioskodawca ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
• w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku wnioskodawca był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty:
Osoba niepełnosprawna jest zobowiązana dołączyć do wniosku:
• kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność do pracy albo kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.
• zaświadczenie o dochodach za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
• zaświadczenie od lekarza specjalisty o wskazaniach do rehabilitacji w warunkach domowych
• dwie oferty wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego
Wymagane załączniki:
Osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej jest zobowiązana dołączyć do wniosku:
1. gdy jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) – dołącza się:
• zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
• informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis,
• oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy,
2. gdy jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej – do wniosku dołącza się:
• potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
• informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatowym a wnioskodawcą.

Do góry