Jesteś tutaj:

Miesiąc: czerwiec 2018

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: rk@ncnetcom.pl lub pd@ncnetcom.pl ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,

W związku z zakończeniem projektu unijnego „Stopień wyżej”, który był realizowany w okresie od 01.06.2016 – 31.05.2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, PCPR we Włoszczowie informuje, iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (24 miesięcy). Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług społecznych (9).

Usługi mogą być przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.  Każdy wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie.

Informacje w przedmiotowej kwestii można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30  telefonicznie 413944993, osobiście pod adresem, PCPR Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

Do góry