Jesteś tutaj:

Miesiąc: czerwiec 2022

PODSUMOWANIE PROJEKTU „BEZ BARIER”

W piątek 24 czerwca 2022 r. odbyła się konferencja podsumowująca trzyletnią realizację Projektu BEZ BARIER organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9- Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Uczestniczyli w niej realizatorzy Projektu, beneficjenci oraz przedstawiciel Powiatu Włoszczowskiego –Członek Zarządu Pani Małgorzata Gusta.

Celem głównym Projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla mieszkańców powiatu włoszczowskiego, a także objęcie wsparciem otoczenia w/w osób, w tym podniesienie kompetencji opiekunów osób niepełnosprawnych oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Wartość Projektu wyniosła w sumie 1 817 298,00 zł.

Powiat Włoszczowski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie jako Lidera Projektu oraz Partnerzy Projektu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie oraz Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl zrealizowali szereg działań skierowanych do czterech grup beneficjentów:

 • GRUPA 1 – osoby niesamodzielne – 15 osób zamieszkujących na terenie gminy Radków
  w tym: 10 osób samotnych i 5 osób objętych pomocą na telefon,
 • GRUPA 2 –osoby z niepełnosprawnością łącznie 22 osoby w tym:
  • osoby z niepełnosprawnością grupa sportowa – 7 osób zamieszkujących na terenie powiatu włoszczowskiego,
  • osoby z niepełnosprawnością z chorobami nowotworowymi Amazonki – 10 kobiet zamieszkujących na terenie powiatu włoszczowskiego,
  • osoby z niepełnosprawnością wymagające wsparcia w życiu codziennym przez usługi asystenta – 5 osób zamieszkujących na terenie gminy Radków,
 • GRUPA 3 – osoby sprawujące pieczę zastępczą – 16 osób zamieszkujących na terenie powiatu włoszczowskiego,
 • GRUPA 4 –dzieci przebywające w pieczy zastępczej – 26 osób zamieszkujących na terenie powiatu włoszczowskiego.

Wsparciem objętych zostało łącznie 79 osób.

Do każdej z w/w grup beneficjentów skierowane były inne działania, uwzględniające ich indywidualne potrzeby oraz oczekiwania.

 

 

 

 

 

Impreza świadomościowa promująca rodzicielstwo zastępcze

W dniu 29 maja 2022 r.  na obiektach Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie odbyła się Impreza Świadomościowa promująca rodzicielstwo zastępcze rodzin z Powiatu Włoszczowskiego. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Sprawniesi.pl wraz z Powiatowym Centrum Kulturalno – Rekreacyjnym. Gości przywitała piękna pogoda, która zgromadziła tłumy osób, którzy rodzinnie spędzili z nami niedzielę. Na scenie królowała dziecięca i rodzinna zabawa z udziałem Zespołu Bahamas, a finałem był występ znanego iluzjonisty Macieja Pola. Podczas wydarzenia można było również zaczerpnąć informacji na temat rodzicielstwa zastępczego.

Impreza realizowana była w ramach projektu BEZ BARIER, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do góry