Jesteś tutaj:

Miesiąc: sierpień 2022

DYŻUR KONSULTANTA PRAWNEGO / ПОСЛУГИ ЮРИДИЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” udostępniony został dyżur konsultanta prawnego dla wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku.

Rejestracja osób chcących skorzystać z usług konsultanta prawnego odbywa się telefonicznie (41-342-13-88 – osoba ukraińskojęzyczna) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej (olha.hrabovska@sejmik.kielce.pl). Do zadań konsultanta prawnego należą m.in. konsultacje prawne dotyczące możliwości załatwienia różnego rodzaju spraw po przybyciu uchodźców do Polski, pomoc w przygotowywaniu pism sądowych lub urzędowych, a także interpretacja dokumentów prawnych. Konsultacje mogą dotyczyć również każdej innej pomocy prawnej wynikającej  z dynamicznie rozwijającej się sytuacji, która zaistniała po 24 lutym 2022 roku,  w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainie.

 

Регіональний Осередок Соціальної Політики Маршалківського Уряду Свєнтокшиського Воєвудства інформує, що в рамках проекту «Свєнтокшиське для України» стали доступними послуги  юридичного консультанта для всіх громадян України, які проживають у Свєнтокшиському воєвудстві та перетнули кордон
з Польщею від 24 лютого 2022 року.

Реєстрація бажаючих скористатися послугами юридичного консультанта відбувається за телефоном (41-342-13-88  – україномовна особа) з понеділка по п’ятницю з 8:00-15:00 або за допомогою електронної пошти (olha.hrabovska@sejmik.kielce.pl). Завдання юридичного консультанта включають, між іншим, юридичні консультації щодо можливості вирішення різного роду справ після прибуття біженців до Польщі, допомога в складанні судових чи урядових документів, а також інтерпретація правових документів. Консультації також можуть стосуватися будь-якої іншої правової допомоги внаслідок ситуації, що динамічно розвивається після 24 лютого 2022 року у зв’язку з агресією Російської Федерації в Україні.

 

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Nowe programy PFRON dedykowane osobom niepełnosprawnym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dwóch nowych programów zapowiedzianych w rządowym pakiecie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” tj. „Dostępne mieszkanie” i „Mieszkanie dla Absolwenta”.

Dostępne mieszkanie

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Więcej „Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Nowe programy PFRON dedykowane osobom niepełnosprawnym.”

Zaproszenie do udziału w badaniu PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienia której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem.

Ankieta jest anonimowa, a dane zbierane w trakcie badania pozostaną poufne. Państwa opinia zostanie wykorzystana przy rozwijaniu dotychczasowych i tworzeniu nowych rozwiązań wspierających Państwa funkcjonowanie.

Jeżeli osoba niepełnosprawna nie może wypełnić ankiety samodzielnie, może to w jej imieniu zrobić opiekun lub asystent.

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 19 sierpnia 2022 r.

 

Poniżej  link do ankiety.

https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5

 

 

Zapytanie ofertowe – „Tłumaczenie pisemne przysięgłe: język ukraiński- język polski”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie  zaprasza do składania ofert  zakresie 

Tłumaczenie pisemne przysięgłe: język ukraiński- język polski” na rzecz beneficjentów projektu  „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Informacja o wyborze wykonawcy – tłumacz

Odpowiedź na pytanie

Zapytanie ofertowe tłumacz-sig

Formularz oferty 1- Załącznik nr 2(2)

Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 2(1)

 

Usługa transportowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie  zaprasza do składania ofert  zakresie Usługi transportowej  beneficjentów projektu  Świętokrzyskie dla Ukrainy, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Informacja o wyborze-sig

ZAPYTANIE OFERTOWE-sig

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Do góry