Jesteś tutaj:

Autor: Ilona Nowak

Zapytanie ofertowe ,, Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER” zgodnie z zapytaniem

W związku z realizacją projektu ,,BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na ,, Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER” zgodnie z zapytaniem.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Zapytanie ofertowe ,, Poradnictwo prawne, w formie dyżuru, dla beneficjentów projektu BEZ BARIER” zgodnie z zapytaniem.

W związku z realizacją projektu ,, BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na ,, Poradnictwo prawne, w formie dyżuru, dla beneficjentów projektu BEZ BARIER” zgodnie z zapytaniem.

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja o unieważnieniu zapytania pn.: Zajęcia wspomagające”

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.: Zajęcia wspomagające” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Informacja o unieważnieniu-przygotowanie postęp.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. ,,Poradnictwo prawne, w formie dyżuru, dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. ,,Poradnictwo prawne, w formie dyżuru, dla beneficjentów projektu BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Informacja o unieważnieniu-porad. prawne

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. ,,Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. ,,Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Informacja o unieważnieniu-porad. psycholog.

Zapytanie ofertowe na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenia usługi pn. „Zajęcia wspomagające”

W związku z realizacją projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.:Zajęcia wspomagające”  zgodnie z zapytaniem.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Poradnictwo prawne, w formie dyżuru, dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”

W związku z realizacją projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Poradnictwo prawne, w formie dyżuru, dla beneficjentów projektu BEZ BARIER” zgodnie z zapytaniem.

Zapytanie ofertowe poradnictwo prawne

Zapytanie ofertowe

Więcej „Zapytanie ofertowe Poradnictwo prawne, w formie dyżuru, dla beneficjentów projektu BEZ BARIER””

Zapytanie ofertowe Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”.

W związku z realizacją projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER” zgodnie z zapytaniem.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe pdf

Więcej „Zapytanie ofertowe Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”.”

Ogłoszenie o naborze do projektu partnerskiego „BEZ BARIER”

Ogłoszenie

o naborze do projektu partnerskiego „BEZ BARIER”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza nabór osób do udziału w projekcie partnerskim pn.: ,,BEZ BARIER” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie oraz Stowarzyszeniem Sprawniejsi.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla mieszkańców powiatu włoszczowskiego, a także objęcie wsparciem otoczenia w/w osób w tym podniesienie kompetencji opiekunów osób niepełnosprawnych oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
Projekt zakłada objęcie wsparciem 78 uczestników i 26 osób stanowiących otoczenie. Uczestnicy stanowią grupy docelowe:

GRUPA 1 – osoby niesamodzielne zamieszkujące na terenie gminy Radków – miejsce rekrutacji GOPS Radków

GRUPA 2 – osoby z niepełnosprawnością:

A – osoby z niepełnosprawnością (grupa sportowa) – miejsce rekrutacji PCPR Włoszczowa

B – kobiety z niepełnosprawnością z chorobami nowotworowymi– miejsce rekrutacji PCPR Włoszczowa

C – osoby z niepełnosprawnością wymagające wsparcia w życiu codziennym przez usługi asystenta – miejsce rekrutacji GOPS Radków

GRUPA 3 – osoby sprawujące pieczę zastępczą – miejsce rekrutacji PCPR Włoszczowa

GRUPA 4 – dzieci przebywające w pieczy zastępczej– miejsce rekrutacji PCPR Włoszczowa

Więcej „Ogłoszenie o naborze do projektu partnerskiego „BEZ BARIER””

KOMUNIKAT Aktywny Samorząd 2019 Nabór wniosków

 

KOMUNIKAT Aktywny Samorząd 2019

Nabór wniosków

o udzielenie dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd”- Moduł I

W dniu 29 stycznia 2019 roku Zarząd PFRON zatwierdził dokument Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie  lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępiedo edukacji.

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2019 ROKU:

Moduł I:

  1. Obszar A Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  2. Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  3. Obszar B Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  5. Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektrycznego, zakupionego w ramach programu,
  6. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  7. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  8. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  9. Obszar C Zadania 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  10. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Więcej „KOMUNIKAT Aktywny Samorząd 2019 Nabór wniosków”

Do góry