Jesteś tutaj:

Autor: Jolanta Pękala

Informacja o trwałości projektu BEZ BARIER

W związku z zakończeniem w dniu 30.06.2022 r. projektu pozakonkursowego pn. „BEZ BARIER realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś  9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Partner Wiodący Powiat Włoszczowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
z siedzibą przy ul. Wiśniowej 10, Włoszczowa

Do pobrania:

informacja trwałość

 

 

 

Informacja dotycząca spotkania w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 44b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) przy starostach tworzy się powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych, będące organami opiniodawczo-doradczymi.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • ocena realizacji programów;
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu
  pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Członków powiatowych rad powołuje i odwołuje starosta.

Kadencja rady trwa 4 lata.

Zarządzeniem  Nr 67/22 Starosty Włoszczowskiego  z dnia 17 czerwca 2022 roku powołano następujące osoby w skład Powiatowej Społecznej  Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

 1. Joanna Rak – przedstawiciel organizacji pozarządowej
 2. Katarzyna Misztela – przedstawiciel samorządu gminnego
 3. Marzena Ostrowska                 – przedstawiciel organizacji pozarządowej
 4. Mariola Suliga – przedstawiciel samorządu powiatowego
 5. Tomasz Bugajny  – przedstawiciel organizacji pozarządowej

 Zgodnie § 12 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 62, poz. 560) w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych pierwsze posiedzenie powiatowej rady zwołuje starosta w terminie 21 dni od dnia powołania rady.

 

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU „BEZ BARIER”

W piątek 24 czerwca 2022 r. odbyła się konferencja podsumowująca trzyletnią realizację Projektu BEZ BARIER organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9- Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Uczestniczyli w niej realizatorzy Projektu, beneficjenci oraz przedstawiciel Powiatu Włoszczowskiego –Członek Zarządu Pani Małgorzata Gusta.

Celem głównym Projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla mieszkańców powiatu włoszczowskiego, a także objęcie wsparciem otoczenia w/w osób, w tym podniesienie kompetencji opiekunów osób niepełnosprawnych oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Wartość Projektu wyniosła w sumie 1 817 298,00 zł.

Powiat Włoszczowski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie jako Lidera Projektu oraz Partnerzy Projektu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie oraz Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl zrealizowali szereg działań skierowanych do czterech grup beneficjentów:

 • GRUPA 1 – osoby niesamodzielne – 15 osób zamieszkujących na terenie gminy Radków
  w tym: 10 osób samotnych i 5 osób objętych pomocą na telefon,
 • GRUPA 2 –osoby z niepełnosprawnością łącznie 22 osoby w tym:
  • osoby z niepełnosprawnością grupa sportowa – 7 osób zamieszkujących na terenie powiatu włoszczowskiego,
  • osoby z niepełnosprawnością z chorobami nowotworowymi Amazonki – 10 kobiet zamieszkujących na terenie powiatu włoszczowskiego,
  • osoby z niepełnosprawnością wymagające wsparcia w życiu codziennym przez usługi asystenta – 5 osób zamieszkujących na terenie gminy Radków,
 • GRUPA 3 – osoby sprawujące pieczę zastępczą – 16 osób zamieszkujących na terenie powiatu włoszczowskiego,
 • GRUPA 4 –dzieci przebywające w pieczy zastępczej – 26 osób zamieszkujących na terenie powiatu włoszczowskiego.

Wsparciem objętych zostało łącznie 79 osób.

Do każdej z w/w grup beneficjentów skierowane były inne działania, uwzględniające ich indywidualne potrzeby oraz oczekiwania.

 

 

 

 

 

Impreza świadomościowa promująca rodzicielstwo zastępcze

W dniu 29 maja 2022 r.  na obiektach Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie odbyła się Impreza Świadomościowa promująca rodzicielstwo zastępcze rodzin z Powiatu Włoszczowskiego. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Sprawniesi.pl wraz z Powiatowym Centrum Kulturalno – Rekreacyjnym. Gości przywitała piękna pogoda, która zgromadziła tłumy osób, którzy rodzinnie spędzili z nami niedzielę. Na scenie królowała dziecięca i rodzinna zabawa z udziałem Zespołu Bahamas, a finałem był występ znanego iluzjonisty Macieja Pola. Podczas wydarzenia można było również zaczerpnąć informacji na temat rodzicielstwa zastępczego.

Impreza realizowana była w ramach projektu BEZ BARIER, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Zapytanie ofertowe – organizacja konferencji podsumowującej projekt „BEZ BARIER”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza podmioty ekonomii społecznej do składania ofert dotyczących zapytania ofertowego pn. „Organizacja i realizacja konferencji podsumowującej projekt „BEZ BARIER”  w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

Unieważnienie konferencja

Zapytanie ofertowe – konferencja

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe – wersja dla czytników

Zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dofinansowania ze środków PFRON na 2022 r.

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego na posiedzeniu w dniu 07 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2021 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie rozpoczyna rozpatrywanie wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne w zakresie: zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne oraz likwidację barier.

Do pobrania:

Załącznik Nr 1 turnusy rehabilitacyjne

Załącznik Nr 2. przedmioty ortopedyczne

Załącznik Nr 3. bariery architektoniczne

Załącznik Nr 4. sport, kultura, rekreacja i turystyka

 

Zapytanie ofertowe: Organizacja i realizacja szkolenia kompetencyjnego dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza podmioty ekonomii społecznej do składania ofert dotyczących zapytania ofertowego pn. „Organizacja i realizacja szkolenia kompetencyjnego dla rodzin zastępczych”  w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe – szkolenie RZ

Zapytanie ofertowe – wersja dla czytników

Formularz oferty

Informacja o wyborze wykonawcy

Zapytanie ofertowe – „Zakup i dostawa sprzętu pomocniczego do nauki, ochrony zdrowia oraz wyposażenia indywidualnego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza podmioty ekonomii społecznej do składania ofert dotyczących zapytania ofertowego pn. „Zakup i dostawa sprzętu pomocniczego do nauki, ochrony zdrowia oraz wyposażenia indywidualnego”  w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

Informacja o unieważnieniu oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Zapytanie ofertowe – wersja dla czytników

 

Zapytanie ofertowe – „Zakup i dostawa sprzętu pomocniczego do nauki, ochrony zdrowia oraz wyposażenia indywidualnego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza podmioty ekonomii społecznej do składania ofert dotyczących zapytania ofertowego pn. „Zakup i dostawa sprzętu pomocniczego do nauki, ochrony zdrowia oraz wyposażenia indywidualnego”  w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

Unieważnienie

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe – wersja dla czytników

Formularz oferty

 

Nabór wniosków w ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje, iż w dniu 1 marca 2022 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach programu ,,Aktywny Samorząd’’:

 • Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.
  Wnioski będzie można składać od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
  Wnioski będzie można składać:

  od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. (dotyczących roku akademickiego 2021/2022) oraz

 – od dnia 12.09.2022 r. do dnia 10.10.2022 r. (dotyczących roku akademickiego 2022/2023)

 Wnioski można składać w formie elektronicznej przez System Obsługi Wsparcia (SOW)
bez wychodzenia z domu oraz w wersji papierowej w siedzibie Centrum.

Z powyższego dofinansowania mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz spełniające kryteria programowe.

Zapraszamy do składania wniosków

Do góry