Jesteś tutaj:

Autor: Admin

Świadczenia dla Rodzin Zastępczych

Świadczenia obligatoryjne:
• świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

 • kwota nie niższa niż 660 zł. miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
 • kwota nie niższa niż 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka

• dodatek z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka

 • kwota nie niższa niż 200 zł miesięcznie dla rodzin zastępczych oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • kwota nie niższa niż 200 zł miesięcznie dla rodzin zastępczych zawodowych na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka umieszczonego na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługują w/w świadczenia oraz dodatki również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka jednak nie dłużej niż do 25 roku, oraz jeżeli osoba która osiągnęła pełnoletność:
1. uczy się:

 • w szkole,
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 • w uczelni,
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego,

lub
2. legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:

 • w szkole,
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 • w uczelni,
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

• dodatek wychowawczy

 • kwota 500 zł miesięcznie na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia

• środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynki jednorodzinnym lub wielorodzinnym – w przypadku rodziny zastępczej zawodowej, w której przebywa powyżej 3 dzieci i pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej, jeśli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora pieczy zastępczej

Świadczenia fakultatywne:
• świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka
• świadczenie jednorazowe lub okresowe na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki
• dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka
• świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego – w przypadku rodziny zastępczej zawodowej
• środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
lub domu jednorodzinnego w przypadku rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej

Rodzinna Piecza Zastępcza

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1. rodzina zastępcza:

 • spokrewniona,
 • niezawodowa,
 • zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;

2. rodzinny dom dziecka.
Rodzina zastępcza spokrewniona to taka, którą tworzą najbliżsi krewni dziecka, czyli dziadkowie lub pełnoletnie rodzeństwo. Przy doborze rodziny zastępczej, w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę osoby spokrewnione z dzieckiem, o ile dają one gwarancję jego prawidłowego rozwoju
Rodzina zastępcza niezawodowa to taka, w której pomiędzy rodzicami zastępczymi a dzieckiem nie ma stosunku pokrewieństwa lub jest to pokrewieństwo dalsze.
Rodzina zastępcza zawodowa to taka rodzina zastępcza, z którą starosta zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej; tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. Jeżeli umowę zawierają małżonkowie jeden z nich, wskazany w umowie, otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne.
Obok rodziny zastępczej zawodowej , tzw. „podstawowej ” istnieją dwa szczególne typy zawodowej rodziny zastępczej:
rodzina zastępcza specjalistyczna gdzie przebywają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub te, które mają kłopoty w funkcjonowaniu społecznym i są umieszczane w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Trafiają tam także małoletnie matki z dziećmi.
rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego gdzie umieszcza się dziecko do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.
Rodzinny dom dziecka – to miejsce, w którym może przebywać nie więcej niż ośmioro dzieci. Z osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka starosta zawiera umowę o świadczenie usług, z tytułu której przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne.

Rodzina zastępcza z założenia jest nastawiona na przywrócenie dziecka rodzinie, jest to więc opieka tymczasowa. Rodzina zastępcza nie posiada pełni praw rodzicielskich, a ograniczenie władzy rodzicielskiej nie pozbawia rodziców określonych praw i obowiązków dotyczących podejmowania decyzji m.in. w sprawach obywatelstwa dziecka, sposobu leczenia, światopoglądu, wyboru kierunku edukacji, sposobu wychowania, rozwoju zainteresowań. Rodzice dalej korzystają z praw cywilnych, spoczywa na nich obowiązek alimentacyjny, zachowują też prawo do kontaktów z dzieckiem.

Punkt Konsultacyjny dla Osób Niepełnosprawnych

W punkcie konsultacyjno – doradczym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać bezpłatną pomoc i informacje dotyczące m.in.:

 • udzielanie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach.
 • udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach, w tym z pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej.
 • udzielanie wsparcia specjalistycznego tj. psychologicznego, rodzinnego i prawnego.
 • udzielanie informacji, o procedurach załatwiania spraw z zakresu min: prawa pracy, rodzinnego i opiekuńczego, ochrony praw lokatorów, ubezpieczenia społecznego, administracyjnego, karnego oraz innego w zależności od potrzeb zgłaszanych przez klientów.
 • podejmowanie działań profilaktycznych i pomocy doraźnej.

Porad udzielają specjaliści:

 • doradca do spraw osób niepełnosprawnych,
 • psycholog,
 • radca prawny,
 • pracownik socjalny

W przypadku porad prawnych i psychologicznych konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu.

Zespół Interwencji Kryzysowej

Interwencja kryzysowa, w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. (art. 47), to zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji. Warto wspomnieć, iż interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

Zakres świadczonych usług
Zakres usług świadczonych przez Zespół Interwencji Kryzysowej obejmuje:
1. pomoc psychologiczną
2. pomoc prawną
3. poradnictwo rodzinne

Pomoc psychologiczna
Pomoc psychologiczną to poradnictwo i konsultacje psychologiczne w zakresie takich problemów jak:
• przemoc w rodzinie (fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna),
• konflikty rodzinne, małżeńskie, itp.
• przemoc seksualna wobec dorosłych i dzieci,
• inne problemy psychospołeczne- samobójstwa, agresja, żałoba, itd.

Pomoc prawna
Pomoc prawną to poradnictwo i konsultacje prawne w zakresie:
• prawa rodzinnego i opiekuńczego,
• zabezpieczenia społecznego,
• ochrony praw lokatorów,
• prawa karnego i administracyjnego.
pomoc prawna udzielana jest również poprzez przygotowywanie pism procesowych. Nie obejmuje ona reprezentowania klienta przed sądami.

Zespół Interwencji Kryzysowej
Poradnictwo rodzinne kierowane jest do osób i rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze, związane np. z trudnościami w nauce i kryzysami emocjonalnymi. Ponadto poradnictwo może wspierać rodziny borykające się z problemami alkoholowymi, bezrobociem, brakiem środków finansowych, będące w różnych sytuacjach kryzysowych.

Kiedy skorzystać z pomocy?
Jeżeli:
• Doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem,
• Za dużo pijesz (zażywasz) lub robi to Twój bliski,
• Trudno Ci porozumieć się z dziećmi, partnerem, rodzicami,
• Trudno Ci poradzić sobie z bólem po stracie bliskiej osoby,
• Nie chce Ci się żyć, masz myśli samobójcze,
• Czujesz się zagubiony i samotny,
• Przeżywasz różne problemy życiowe i nie wiesz jak sobie z nimi radzić

Pomoc udzielana przez Zespół Interwencji Kryzysowej jest BEZPŁATNA
CZEKAMY NA CIEBIE

Dom Pomocy Społecznej

Na terenie powiatu włoszczowskiego funkcjonuje dom pomocy społecznej przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie jest prowadzony na podstawie zezwolenia Wojewody Świętokrzyskiego, wydanego na czas nieokreślony.
Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie przeznaczony jest dla 120 osób.

Dane teleadresowe:
Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie
ul. Koniecpolska 20
29-100 Włoszczowa
tel. 41 39-42-038
tel./fax 41 39-42-039
www.dpswloszczowa.pl

Dyrektor – Maksymilian Stępień

Informacje dotyczące umieszczenia w domu pomocy społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
Osobę, wymagającą całodobowej opieki kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca jej zamieszkania. Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami.
Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w dps. Całość dokumentacji wraz decyzją o skierowaniu do domu pomocy społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

Średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym – ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie na 2017r. wynosi: 2954,-zł.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
• mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
• małżonek, zstępni przed wstępnymi,
• gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
osoby wymienione w pkt. 2 oraz gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
• mieszkaniec domu, nie więcej niż 70 % swojego dochodu,
• małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z zawartą umową
• gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez w/w osoby.
Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącana:
• z emerytury lub renty mieszkańca domu – przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
• z zasiłku stałego mieszkańca domu – przez ośrodek pomocy społecznej dokonujący wypłaty świadczenia; opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.

Środki Pomocnicze i Przedmioty Ortopedyczne

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód nie przekracza kwoty:
• 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, ogłaszanego
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Przeciętne wynagrodzenie oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane są na podstawie zlecenia na zaopatrzenie do Narodowego Funduszu Zdrowia, wystawionego przez uprawnionego lekarza.
Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli:
• wnioskodawca ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
• w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku wnioskodawca był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Wymagane załączniki
Osoba niepełnosprawna jest zobowiązana dołączyć do wniosku:
• kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność do pracy albo kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. (oryginał do wglądu)
• fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.
• zaświadczenia o dochodach za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

Uwaga dotycząca zakupu
Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w świetle obowiązujących przepisów, datą uznania danej osoby za niepełnosprawną jest data wydania orzeczenia. Zatem nie ma możliwości przyznania dofinansowania do środków pomocniczych oraz przedmiotów ortopedycznych, których zakup został dokonany prze datą wydania orzeczenia.

Kandydaci na Rodzinę Zastępczą

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Ponadto:
• pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
• w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Niezależnie od rodzaju rodziny zastępczej kandydaci muszą przejść przez procedurę kwalifikacyjną i szkolenie na rodzinę zastępczą.
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokona również analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów na rodzinę zastępczą, która zostanie poprzedzona wizytą w miejscu zamieszkania kandydatów oraz przeprowadzi diagnozę psychologiczną.
Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej prowadzi się według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.
Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzone jest wg. programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Warsztat terapii zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do zatrudnienia. Uczestnikami warsztatu mogą być osoby niepełnosprawne wobec których Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zalecił uczestnictwo w zajęciach warsztatu.
Warsztat przyjmuje i zatwierdza w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie, zgłoszenie osób do uczestnictwa w warsztacie.
Na terenie Powiatu Włoszczowskiego funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowie prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Warsztat posiada placówkę terenową w miejscowości Kossów.
W zajęciach warsztatowych w Ostrowie uczestniczy 26 osób, w Kossowie 15 osób – łącznie warsztat liczy 41 osób.

ADRES:
Caritas Kielecka
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie
Ostrów 57
29-105 Krasocin
tel./ fax: (41) 39 17 533
Placówka terenowa Kossów:
tel. (34) 35 41 086
www.wtz.ostrow.caritas.pl
e-mail: wtz_ostrow@op.pl
KIEROWNIK WARSZTATU: Pan Tomasz Bugajny

Mity i Stereotypy

OBALMY MITY I STEREOTYPY NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE
Mitów i stereotypów, które usprawiedliwiają i tłumaczą przemoc w rodzinie jest bardzo dużo. Naucz się je rozpoznawać i walcz z nimi! Oto niektóre z nich:

 

Mity i stereotypy

NIEPRAWDĄ jest, że:

PRAWDĄ jest, że

Przemoc to prywatna sprawa rodziny i nikt nie powinien się wtrącać Przemoc jest niedopuszczalna, w polskim prawie stanowi przestępstwo, zatem mamy społeczny obowiązek zgłosić to odpowiednim służbom
Jeśli ktoś jest bity to znaczy, że na to zasłużył Nikt, bez względu na to co zrobił, czy powiedział nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie. Nikt nie ma prawa krzywdzić innych!
Osoby, które doznają przemocy ze strony bliskich akceptują to Osoby doznające przemocy bronią się, ale ich działania są nieskuteczne. Osoby stosujące przemoc wykorzystują swoją przewagę, by efektywnie kontrolować swoje ofiary
Gdyby sytuacja była taka okropna, to ofiara odeszłaby od sprawcy Przemoc powoduje silny ból i cierpienie u osób, które jej doznają. Osoby te często nie odchodzą z różnych powodów, np. zależność finansowa od sprawcy, trudności mieszkaniowe, przekonania dotyczące małżeństwa, naciski, jakie wywiera sprawca, rodzina, koledzy, sąsiedzi, itd.
To był jednorazowy incydent, to się nie powtórzy Przemoc w rodzinie nie jest czynem jednorazowym. Jeżeli nie podejmie się stanowczych działań, to sytuacja będzie się pogarszać
Przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego Przemoc występuje we wszystkich grupach społecznych, bez wyjątku, i to niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej
Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol Picie alkoholu nie zawsze towarzyszy przemocy. Jednak, gdy z nią współistnieje, to i tak sprawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za czyny, jakich dokonuje pod jego wpływem.
Gwałt w małżeństwie nie istnieje Każdy ma prawo decydować o swoim życiu intymnym, bez względu na to czy osoby żyją w związku małżeńskim, czy też nie, mają prawo powiedzieć NIE partnerowi. Wymuszanie stosunków seksualnych jest przestępstwem.

Instytucjonalna Piecza Zastępcza

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszcza się dzieci powyżej 10. roku życia pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej w sytuacji gdy wyczerpane zostały możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Pobyt w placówce umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej, podejmowane są działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej.
Placówki dzielą się na placówki opiekuńczo – wychowawcze typu:
1. socjalizacyjnego;
2. interwencyjnego;
3. specjalistyczno – terapeutycznego;
4. rodzinnego.

Na terenie Powiatu Włoszczowskiego funkcjonuje
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego,

Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu braku odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub z powodu braku miejsca w placówce opiekuńczo – wychowawczej na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Powiat wydaje skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej po zasięgnięciu opinii dyrektora tej placówki.

Za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzice ponoszą opłatę, do wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce.

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka
w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej we Włoszczowie
w 2017 roku wynoszą: 2 785,17 zł

Do góry