Jesteś tutaj:

Autor: Admin

Dzieci Niepełnosprawne do16-go Roku Życia

Orzeczenie o niepełnosprawności
Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16-go roku życia.
Orzeczenie wydaje się dla celów otrzymania:
• zasiłku pielęgnacyjnego
• świadczenia pielęgnacyjnego
• innych (określa składający wniosek)

Zasady składania wniosków
Kto jest stroną postępowania orzeczniczego?
Powiatowe zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.
Ośrodki pomocy społecznej mogą uczestniczyć na prawach strony w sprawach, w których orzekają powiatowe zespoły.

Uwaga!
Wniosek w sprawie wydania orzeczenia musi zawierać wszystkie informacje, ze szczególnym wskazaniem celów, dla których wnioskodawca występuje o jego wydanie. Brak szczegółowego określenia tych celów może spowodować nie uwzględnienie w orzeczeniu wszystkich wskazań, a tym samym ograniczyć możliwość korzystania z przysługujących uprawnień. Należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym wszystkie rubryki wniosku i podpisać się z imienia i nazwiska.

Co należy dołączyć do wniosku?
Do wniosku należy dołączyć:
• zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza pod, którego opieką lekarską znajduje się dziecko. Wypełnione musi ono być na odpowiednim druku wydanym dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i zawierać rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących,
• dokumentację medyczną (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych czy konsultacyjnych itp.-potwierdzające rozpoznanie),
• inną dokumentację mogącą mieć znaczenie w ustaleniu niepełnosprawności.
Każde zaświadczenie o stanie zdrowia ważne jest tylko 30 dni od daty wystawienia.

Uwaga!
Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności następuje nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Niestawienie się na komisję
Niestawienie się osób w wyznaczonym terminie na posiedzeniu o wydanie orzeczenia, powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. W przypadku gdy niestawiennictwo zostało usprawiedliwione ważnymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi w terminie 14 dni od dnia posiedzenia, wyznacza się nowy termin rozpatrzenia sprawy.
Jeżeli dziecko nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, badanie przeprowadza się w miejscu pobytu dziecka. W przypadku gdy lekarz- przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, może być ona wydana bez badania.

Odwołanie
Przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu, za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie wydał.
Powiatowy Zespół zobowiązany jest przesłać odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Jeżeli Zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

Karty parkingowe
Od dnia 01.07.2014r. karty parkingowe wydaje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o niepełnosprawności.
Karta parkingowa przysługuje dziecku (na wniosek opiekuna), posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności wydane po 01.07.2014r., w którym określono wskazanie w pkt. 9 orzeczenia z powodu znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się.
Aby uzyskać kartę parkingową należy w siedzibie Zespołu złożyć:
• poprawnie wypełniony wniosek,
• kserokopię (oryginał do wglądu) orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty,
• jedną fotografię dziecka,
• wyciąg z ewidencji ludności dotyczący potwierdzenia meldunku dziecka na terenie Powiatu Włoszczowskiego lub dowód osobisty dziecka.
Dokumenty osobiście w siedzibie Zespołu składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez Sąd opiekunów.
Po uzyskaniu informacji o terminie odbioru karty, może ją odebrać osobiście rodzic, który wnioskował w imieniu dziecka lub inna osoba upoważniona przez tego rodzica na piśmie.

Opłata za wydanie karty parkingowej
Opłata za uzyskanie karty parkingowej wynosi 21zł.
Opłaty z adnotacja „opłata za wydanie karty parkingowej” należy dokonywać na nr konta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
nr konta 95 8525 0002 0000 0010 7347 0008

Uwaga!
Wnioski składane drogą pocztową lub przez upoważnione osoby zawierają brak formalny – brak osobistego stawiennictwa celem złożenia wzoru podpisu. Wnioskodawcy będą wzywania do uzupełnienia braku formalnego.

Wychowankowie usamodzielniani przed 2011r

Do pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem 1 stycznia 2012 opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo pobierają pomoc przyznaną im na podstawie art. 88 ust 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr. 175, poz.1362, z póż. zmianami), stosuje się przepisy dotychczasowe.
Kim jest usamodzielniany wychowanek

Usamodzielniany wychowanek to:

osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej;
osoba pełnoletnia opuszczająca następujące placówki:
dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
placówkę opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego i socjalizacyjnego,
dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (jeżeli wcześniej przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej, domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, młodzieżowym ośrodku wychowawczym)
schronisko dla nieletnich,
zakład poprawczy,
specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy,
specjalny ośrodek wychowawczy,
młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
młodzieżowy ośrodek wychowawczy

Opiekun usamodzielnienia

Opiekunem usamodzielnienia może być, po wyrażeniu zgody:

jedno z rodziców zastępczych,
dyrektor placówki rodzinnej,
pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie,
wychowawca, psycholog lub pracownik socjalny placówki opiekuńczo-wychowawczej, domu pomocy społecznej, schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą, do której ma on zaufanie i która będzie faktycznie wspierać go w trudnym okresie „wchodzenia w dorosłe życie”

Do zadań opiekuna usamodzielnienia należy:

zaznajomienie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej,
opracowanie wspólnie z osobą usamodzielnianą indywidualnego programu usamodzielnienia,
ocena realizacji indywidualnego programu i jego modyfikowanie,
współpraca z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołą, gminą,
opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki,
zobowiązanie się do aktywnego uczestnictwa w budowaniu i realizacji programu usamodzielnienia wychowanka,
zobowiązanie się do wspierania wychowanka w trakcie trwania całego procesu usamodzielnienia,
w celu realizacji programu usamodzielnienia współpraca z pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Indywidualny program usamodzielniania

Indywidualny program usamodzielnienia opracowany przez wychowanka przy współudziale opiekuna usamodzielnienia to dokument, który określa wszystkie ważne dla przyszłości młodego człowieka aspekty. Dobrze opracowany program pozwala na szczegółowe zaplanowanie drogi życiowej usamodzielnianego wychowanka, w tym planu kontynuowania nauki, oswojenie się z poszczególnymi etapami tej drogi i przewidzenie trudności, jakie mogą go spotkać.

Indywidualny program usamodzielnienia, zawierający zobowiązanie wychowanka do realizacji poszczególnych etapów programu, zatwierdzony przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie, staje się podstawą do przyznania świadczeń na usamodzielnienie.
Warunki udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom:

Warunkiem udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom jest:

wskazanie przez osobę usamodzielnianą, co najmniej na 2 miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletniości, danych osobowych osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby,
opracowanie, wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, indywidualnego programu usamodzielnienia i złożenie go do zatwierdzenia przez Dyrektora PCPR
zobowiązanie usamodzielnionego wychowanka do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia wyrażone na piśmie,
złożenie wniosku o przyznanie pomocy,
udokumentowanie podczas wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego trudnej sytuacji dochodowej, tj. spełnienie następującego kryterium: w przypadku osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby usamodzielnianej nie może przekroczyć 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (1.084 zł), w przypadku osoby w rodzinie, dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (912 zł. na osobę w rodzinie).

W przypadku ubiegania się o pomoc pieniężną na usamodzielnienie, poza w/w warunkami niezbędna jest pisemna deklaracja osoby usamodzielnianej, zawarta w indywidualnym programie usamodzielnienia, że pomoc zostanie wykorzystana zgodnie z celem, na który została przyznana oraz rozliczona w terminie 3 miesięcy od zakończenia realizacji pomocy.

W przypadku ubiegania się o pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, poza w/w warunkami niezbędne jest określenie w indywidualnym programie usamodzielnienia planu kontynuowania nauki oraz przedkładanie na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej.
Formy pomocy dla usamodzielnianych wychowanków

Pomoc pieniężna:

pomoc pieniężna na usamodzielnienie
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

Inne formy pomocy:

pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym
pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

Zespół interwencji kryzysowej

Interwencja kryzysowa, w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. (art. 47), to zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji. Warto wspomnieć, iż interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.
Zakres świadczonych usług

Zakres usług świadczonych przez Zespół Interwencji Kryzysowej obejmuje:

pomoc psychologiczną
pomoc prawną
poradnictwo rodzinne

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczną to poradnictwo i konsultacje psychologiczne w zakresie takich problemów jak:

przemoc w rodzinie (fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna),
konflikty rodzinne, małżeńskie, itp.
przemoc seksualna wobec dorosłych i dzieci,
inne problemy psychospołeczne- samobójstwa, agresja, żałoba, itd.

Pomoc prawna

Pomoc prawną to poradnictwo i konsultacje prawne w zakresie:

prawa rodzinnego i opiekuńczego,
zabezpieczenia społecznego,
ochrony praw lokatorów,
prawa karnego i administracyjnego.

pomoc prawna udzielana jest również poprzez przygotowywanie pism procesowych. Nie obejmuje ona reprezentowania klienta przed sądami.
Poradnictwo rodzinne

Poradnictwo rodzinne kierowane jest do osób i rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze, związane np. z trudnościami w nauce i kryzysami emocjonalnymi. Ponadto poradnictwo może wspierać rodziny borykające się z problemami alkoholowymi, bezrobociem, brakiem środków finansowych, będące w różnych sytuacjach kryzysowych.
Kiedy skorzystać z pomocy?

Jeżeli:

Doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem,
Za dużo pijesz (zażywasz) lub robi to Twój bliski,
Trudno Ci porozumieć się z dziećmi, partnerem, rodzicami,
Trudno Ci poradzić sobie z bólem po stracie bliskiej osoby,
Nie chce Ci się żyć, masz myśli samobójcze,
Czujesz się zagubiony i samotny,
Przeżywasz różne problemy życiowe i nie wiesz jak sobie z nimi radzić

Pomoc udzielana przez Zespół Interwencji Kryzysowej jest BEZPŁATNA
CZEKAMY NA CIEBIE
Kontakt

Przyjdź, zadzwoń lub napisz do Zespołu Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie!!!

Nasz adres:
Zespół Interwencji Kryzysowej
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa
Półpiętro, pokój 114
Telefon/fax.: (041) 39 41 310

Tel. kom. 504 754 393
E-mail: pik@pcprwloszczowa.pl
Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Do góry