Jesteś tutaj:

Autor: Tomasz Szrek

Przekazanie środków ochrony osobistej beneficjentom projektu „Bez barier”

Po raz kolejny beneficjenci projektu „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych otrzymali środki ochrony osobistej stosowane na rzecz zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Tym razem otrzymali maseczki ochronne oraz termometr. Tak jak poprzednim razem w/w środki zostały dostarczone do miejsca zamieszkania beneficjentów przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Więcej „Przekazanie środków ochrony osobistej beneficjentom projektu „Bez barier””

Przekazanie środków ochrony osobistej beneficjentom projektu „BEZ BARIER”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, beneficjenci otrzymali środki ochrony osobistej stosowane na rzecz zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa w postaci maseczek oraz płynu do dezynfekcji.
W/w środki zostały dostarczone do miejsca zamieszkania beneficjentów przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wiadomość dotycząca programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” przez system SOW

Wiadomość dotycząca programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi” przez system SOW:
Osoby składające wniosek w ramach w/w programu przez system SOW, proszę o załączenie do wniosku następujących załączników:
– skan aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
– skan aktu urodzenia dziecka- w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej
– skan  dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny
-klauzulę informacyjną, podpisaną oraz zeskanowaną. Druk klauzuli znajduje się jak wzór załącznika we wniosku.
Osoby składajcie wniosek w tradycyjnej wersji papierowej, wniosek jest do pobrania wraz z załącznikami w zakładce ,,Wnioski”  pod nazwą    ,, Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III, nabór centralny 2020″

PFRON: Nowy program pomocy dla osób niepełnosprawnych

Wsparcie osób niepełnosprawnych podczas pandemii koronawirusa. Nowy program
pomocy zakłada m.in. dofinansowanie kosztów domowej opieki tym, którzy ze względu
na obecną sytuację epidemiologiczną nie mogą korzystać z zajęć w warsztatach terapii
zajęciowej.
Pomoc przyznawana jest w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi”. Osoby niepełnosprawne otrzymają świadczenie pieniężne, jeśli z powodu stanu
zagrożenia epidemicznego lub epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia
4 września 2020 roku, możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce
rehabilitacyjnej (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych).
Wysokość pomocy to 500 zł. Świadczenie nie może być przyznane na okres dłuższy niż 3
miesiące. Jednak nie przysługuje ono za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego
zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności, które są:
 uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie
przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie
przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze
środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach
tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w stopniu głębokim;
 pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących
na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 10 kwietnia br. Będą one rozpatrywane w trybie
ciągłym, jednakże nie później niż do 4 września 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich
oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie wnioski mogą składać ich
opiekunowie prawni.
Jak składać wnioski?

Poprzez System Obsługi Wsparcia finansowany przez PFRON. W przypadku braku
możliwości skorzystania z tej platformy wniosek można złożyć w inny sposób (np. drogą
pocztową lub elektronicznie). Należy go wówczas pobrać ze strony:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-w-2020-roku/ .

Szczegółowe informacje dotyczące .programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy
i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie” oraz w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie we Włoszczowie , pod numerem telefonu 41 39 44 993.

wniosek druk

WAŻNY KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT

INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE POSIEDZENIA SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH POCZĄWSZY OD 16 MARCA 2020r . ZOSTAŁY ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

PONADTO POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WE WŁOSZCZOWIE OD 16 MARCA BĘDZIE NIECZYNNY DLA INTERESANTÓW.    

WNIOSKI W SPRAWIE WYDANIA ORZECZEŃ, LEGITYMACJI, ODWOŁANIA MOŻNA POZOSTAWIAĆ W WYSTAWIONEJ PRZED SEKRETARIATEM URNIE.

W PILNYCH SPRAWACH WYMAGAJĄCYCH KONTAKTU Z PRACOWNIKIEM NALEŻY USTALIĆ WIZYTĘ TELEFONICZNIE POD NR TELEFONU: 41 39 44 979

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej http://www.pcprwloszczowa.pl/wnioski/   

Wszelkie inne informacje udzielane będą przez pracowników drogą telefoniczną oraz mailową

tel. (041) 39 44 979      

e-mail: pzon-wloszczowa@wp.pl

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

UWAGA – WAŻNY KOMUNIKAT!!!

 

Ważny komunikat dla mieszkańców Powiatu Włoszczowskiego oraz innych osób korzystających z usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie oraz Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie

W związku z kolejnymi stwierdzonymi w Polsce przypadkami KORONAWIRUSA SARS-Cov-2 w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo publiczne oraz w trosce o bezpieczeństwo sanitarne, zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszego Powiatu, a także innych osób korzystających z usług Centrum oraz Zespołu o ograniczenie do koniecznego minimum osobistych wizyt w siedzibie PCPR oraz PZON, a w miarę możliwości załatwianie spraw drogą elektroniczną lub przez telefon.

Wizyta w siedzibie Centrum oraz Zespołu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki.

Osoby oczekujące na załatwienie spraw w urzędzie prosimy, by zachowywały odpowiednią odległość – co najmniej 1 metra od innych osób oczekujących.

NUMER TELEFONU

DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE – 41-39-44-993

 DO POWIATOWEGO ZESPOŁU ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WE WŁOSZCZOWIE – 41- 39-44-979

Procedury te będą obowiązywały do odwołania.

Komunikat Aktywny Samorząd 2020r.

Komunikat

Wnioski w ramach programu ,,Aktywny samorząd” można składać od 1 marca 2020r.

Zgodnie z nowymi zasadami programu w 2020r elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

  1. w przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosku,
  2. w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o kwotę 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (21 lutego – 28 lutego 2020 r.)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

(21 lutego –  28 lutego 2020 r.)

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

Przed nami kolejny, już 19. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od 21 do 28 lutego 2020 r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju.

Więcej „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (21 lutego – 28 lutego 2020 r.)”

Turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne – zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie bez wychodzenia z domu!

Turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne – zapraszamy do składania

wniosków o dofinansowanie bez wychodzenia z domu!

Szanowni Państwo informujemy, że w Systemie SOW od 1 stycznia 2020 r, zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Wykorzystując darmowy System SOW  (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny
wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
Jedyne, czego potrzebujesz to:

– dostęp do Internetu,

– konto w Systemie SOW

-Profil Zaufany. Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych banków.

 

Wnioski o dofinansowanie, można składać w dotychczasowej formie papierowej lub drogą elektroniczną w systemie SOW: https://sow.pfron.org.pl/

Do góry