Jesteś tutaj:

Autor: Tomasz Szrek

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu ogłosiło nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy  pomocy w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do ośrodków kultury, instytucji i innych miejsc wskazanych przez uczestnika programu, a także pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Osoby zainteresowane, które chciałby skorzystać z usług Asystenta proszę wypełnienie załączonej karty zgłoszenia oraz dostarczenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 16.10.2019 r.

Szczegółowy opis programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2019-2020?fbclid=IwAR14TYBIcR_iL52vZHsZTQXhEi-qi7OefOKgVCLpba1l1o69SGElnajwXzQ

Pliki do pobrania:

Karta_zgłoszenia_do_Programu_Asystent_osobisty_osoby_niepełnosprawnej

Aktywny Samorząd 2019

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON zgodnie z uchwałą z dnia 17 lipca 2019 r. przyjął  zmodyfikowany dokument pt. ,,Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku”.
W znowelizowanych w roku bieżącym Kierunkach (……) wprowadzono zadanie C-1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym , która jest adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia ) lub osób za znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bezpośrednim realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.

Impreza świadomościowa promująca rodzicielstwo zastępcze

W sobotnie popołudnie ( 7 września 2019 r.) na terenie Powiatowego Centrum Kulturalno Rekreacyjnego odbyła impreza świadomościowa promująca rodzicielstwo zastępcze, w ramach której odbył się  wyjątkowy koncert. Przed publicznością wystąpiła Monika Kuszyńska – wieloletnia wokalistka zespołu Varius Manx, która kilka lat temu rozpoczęła swoją solową karierę. Artystka w 2006 roku uczestniczyła w poważnym wypadku, w skutek którego od 13  lat porusza się na wózku inwalidzkim.Mimo ogromnej tragedii, stara się żyć całkowicie normalnie. Jest czynna zawodowo i założyła rodzinę. Dziś cieszy się życiem i wsparciem męża.

Choć frekwencja na koncercie nie była wysoka, to jednak artystka zaprezentowała się w pełni profesjonalnie. Koncert był bardzo liryczny i osobisty. Prezentowane piosenki opowiadały o   przeżyciach i spostrzeżeniach, a także o tym jak bardzo zmieniło się życie artystki.

Impreza odbywa się w ramach projekt „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w załączeniu przekazuje informacje i wyborze najkorzystniejszej oferty (część 3) oraz informację o unieważnienie postępowania (część 1 i część 2)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w załączeniu przekazuje informacje i wyborze najkorzystniejszej oferty (część 3) oraz informację o unieważnienie postępowania (część 1 i część 2)

Działając na podstawie art. 138o ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w imieniu Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa , przekazuję następujące informacje dotyczącą projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, tj.:

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 3:
W prowadzonym postępowaniu w Części 3  wybrano ofertę złożoną przez:
Niepubliczną Placówkę Wychowania Pozaszkolnego LINGUA Ce LINGUA Sp. z o.o.
31-620 Kraków, oś. Bohaterów Września 1A/C
 
 2.Informacja o unieważnieniu postępowania w Części 1 i Część 2 .

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego na ,,Dostawę strojów sportowych i butów sportowych dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego na ,,Dostawę strojów sportowych i butów sportowych dla beneficjentów projektu  BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Informacja o unieważnieniu

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego pn.: , , Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o wynikach postępowania ofertowego pn.: , , Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu  BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Zapytanie ofertowe na objęcie ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków beneficjentów projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na  objęcie ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków beneficjentów projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Pliki do pobrania:

zap.ofert.-ubezpieczenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zapytanie NNW

 

Do góry