Jesteś tutaj:

Kategoria: Projekt „Stopień wyżej”

Informacja o szkoleniu mentorów do projektu „Stopień wyżej”

INFORMACJA O SZKOLENIU MENTORÓW DO PROJEKTU
„STOPIEŃ WYŻEJ”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje, że w miesiącach czerwiec/lipiec odbyło się szkolenie mentorów w ramach projektu ,”Stopień wyżej” współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Szkolenie zostało zorganizowane przez partnera projektu, Lokalną Grupę Działania „Region Włoszczowski”. Skierowane było do osób zainteresowanych praktyczną realizacją procesów wsparcia dzieci i młodzieży i innych osób podopiecznych, realizowaną
w efektywny i zindywidualizowany sposób.

Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na stosowanie mentoringu jako metody wsparcia o charakterze zindywidualizowanym, dostosowanym do potrzeb psychologicznych, społecznych
i edukacyjnych dzieci i młodzieży. W ramach szkolenia przekazane zostały psychologiczne, neuropsychologiczne i socjologiczne podstawy opisujące procesy mentoringu, przykłady praktycznych rozwiązań i projektów. Unikatowym walorem szkolenia był znaczący udział zajęć warsztatowych, rozwijających samoświadomość i liczne kompetencje miękkie.

Przeszkolonych zostało 8 mentorów, z których 4 osoby będą współpracować
z osobami będącymi w procesie usamodzielnienia oraz młodzieżą powyżej 15 roku życia. Rola mentora odnosić się będzie do sprawowania opieki opartej na autorytecie, mającej pomóc podopiecznemu w prawidłowym funkcjonowaniu, przystosowaniu do życia społecznego, zawodowego i osobistego. Mentorzy będą stosować metody coachingu/mentoringu w drodze do samodzielności życiowej  i ekonomicznej.

Informacja o rekrutacji

INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU „STOPIEŃ WYŻEJ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, informuje, że w miesiącach czerwiec-sierpień 2016r. przeprowadzona została rekrutacja do Projektu „Stopień wyżej” współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Grupy docelowe zostały określone zgodnie z RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz obowiązującym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020, stanowią je osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osoby funkcjonujące w ramach rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Kandydaci chętni do wzięcia udziału w projekcie składali ,,Wstępną deklarację uczestnictwa
w projekcie”,
a następnie ,,Ankietę rekrutacyjną”. O zakwalifikowaniu kandydatów do projektu decydowało spełnienie kryteriów określonych w regulaminie projektu oraz złożenie w terminie wyżej wymienionych dokumentów.

W rezultacie do projektu zgłosiło się 51 osób, w tym:

– 21 osób z grupy 1 tj. rodziny tworzące pieczę zastępczą
– 20 osób z grupy 2 tj. dzieci i młodzież umieszczone w pieczy zastępczej
– 10 osób z grupy 3 tj. osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą

Na podstawie złożonej dokumentacji kandydata oraz potwierdzeniu przez opiekuna rodzin zastępczych spełniania kryteriów formalnych udziału przez daną osobę w projekcie oraz weryfikacji dokonanej przez Koordynatora organizacyjnego projektu, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonał kwalifikacji 44 osób do projektu. Pozostałe osoby zakwalifikowane zgodnie z zasadami rekrutacji utworzą listę osób rezerwowych. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie w trakcie jego trwania,
w razie rezygnacji uczestnika projektu lub zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających jego udział. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywała się z uwzględnieniem zasady równych szans
i niedyskryminacji oraz z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje o projekcie

 

Projekt finansowany ze środków UE

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje, że realizuje projekt „Stopień wyżej” w ramach Osi priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Okres realizacji projektu 01-06-2016 – 31-05-2018

Celem głównym projektu jest ułatwienie dostępu i podniesienie jakości usług społecznych poprzez wsparcie systemu pieczy zastępczej, w tym wsparcie rodzin
i wychowanków pieczy zastępczej oraz wsparcie procesu usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Projekt realizowany będzie na terenie Województwa Świętokrzyskiego w Powiecie Włoszczowskim.

Głównymi wskaźnikami rezultatu będą:

– liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących
po zakończeniu projektu

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu

– Liczba młodzieży z rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków objętych wsparciem w ramach Młodzieżowej Szkoły Liderów

Projekt skierowany zostanie do 44 osób w tym 22 kobiet i 22 mężczyzn wchodzących w skład trzech grup docelowych.

 

 

 

GRUPY DOCELOWE

I GRUPA Osoby tworzące pieczę zastępczą – 17 osób, w tym 10 kobiet i 7 mężczyzn
II GRUPA Dzieci i młodzież umieszczona w pieczy zastępczej – 18 osób, w tym 6 kobiet i 12 mężczyzn
III GRUPA Osoby usamodzielniane, które opuściły pieczę zastępczą – 9 osób, w tym 6 kobiet i 3 mężczyzn

 

Partnerem w projekcie jest Lokalna Grupa Działania Region Włoszczowski.

 

Kwota dofinansowania 868 291,59 zł. Wkład własny 70 381,34 zł.

Wszelkie działania w ramach projektu finansowane są z Funduszy Europejskich, Program Regionalny.

Do góry