Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28 (ZOZ)

29-100 Włoszczowa

tel/fax 041 39-44-979, 504-752-876

pokój nr 29 (II piętro)

 Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku 07:30 - 15:30

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności działa jako organ pierwszej instancji.

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

lek. med. Iwona Latos

Właściwość miejscowa

Właściwość miejscową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ustala się według miejsca stałego pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Właściwość miejscową zespołu orzekającego o niepełnosprawności ustala się według miejsca pobytu w przypadku osób:

 1. bezdomnych
 2. przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych
 3. przebywających w zakładach karnych i poprawczych
 4. przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Strona postępowania

Powiatowy Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Ośrodki pomocy społecznej mogą uczestniczyć na prawach strony w sprawach, w których orzekają powiatowe zespoły.

Co zawiera orzeczenie?

W orzeczeniu Zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, powinny być zawarte wskazania dotyczące w szczególności:

 1. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby;
 2. szkolenia, w tym specjalistycznego;
 3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;
 4. uczestnictwa w terapii zajęciowej;
 5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;
 6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
 7. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
 8. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 9. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. , poz. 1137, z późn. zm.), przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) i posiadających znacznie ograniczone możliwości w samodzielnym poruszaniu się.