Osoby niepełnosprawne po 16-tym roku życia

ZAKRES DZIAŁANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU PRZEDE WSZYSTKIM OBEJMUJE:

-         przyjmowanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

-         analizowanie tych wniosków i załączonej dokumentacji,

-         ocenę stopnia naruszenia organizmu i jego konsekwencji w samodzielnej egzystencji, pracy zawodowej itp., zgodnie z celem przedstawionym przez wnioskodawcę,

-         podejmowanie decyzji w oparciu o ustalone kryteria,

-         wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

-         rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,

-         prowadzenie dokumentacji, związanej ze swą działalnością, w tym składanie sprawozdań.

DOKUMENTEM NADAJĄCYM MOC PRAWNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JEST:

-         orzeczenie o niepełnosprawności,

-         orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby powyżej 16 r. życia,

-         orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

-         legitymacje osób niepełnosprawnych

ORZECZENIA DLA OSÓB, KTÓRE  UKOŃCZYŁY 16 ROK ŻYCIA

 

Przy orzekaniu osób, które ukończyły 16 rok życia określa się trzy stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
 • umiarkowany, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,
 • lekki, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

 

PRZY ORZEKANIU STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI OSOBY POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA BIERZE SIĘ POD UWAGĘ:

 • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności,
 • ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby,
 • wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje,
 • możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia - poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe,
 • ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym,
 • możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych - poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.

 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORZEKA SIĘ NA CZAS OKREŚLONY LUB NA STAŁE.

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności składa się, osobiście bądź za pośrednictwem poczty, do właściwego miejscowo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie rozpatruje poprawnie wypełnione wnioski mieszkańców powiatu Włoszczowskiego.

Do wniosku o wydanie orzeczenia załącza się:

 • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana (ważne w okresie 30 dni od daty wystawienia do dnia złożenia wniosku) w przypadku niemożności przybycia osoby zainteresowanej na posiedzenie składu orzekającego w celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dołączyć również odpowiednie, potwierdzające to, zaświadczenie lekarskie
 • inne posiadane dokumenty, w tym medyczne, umożliwiające ustalenie stopnia niepełnosprawności.

WNIOSKI ROZPATRYWANE SĄ NA POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH.

 • wyznaczonym terminie posiedzenia składu orzekającego informujemy wnioskodawców pisemnie lub telefonicznie.
 • nieobecność na posiedzeniu musi zostać pisemnie usprawiedliwiona. W przeciwnym przypadku sprawa zostaje umarzana.

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie. Od orzeczenia, wydanego przez Wojewódzki Zespół przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie, tj. Wojewódzkiego Zespołu.

Powiatowy Zespół, który wydał orzeczenie, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Jeżeli natomiast Powiatowy Zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje nowe orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

LEGITYMACJA

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie przyjmuje poprawnie wypełnione wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej powyżej 16-go roku życia. Wnioski takie składa się na odpowiednich drukach, osobiście bądź za pośrednictwem poczty w siedzibie Zespołu. Do wniosku dołącza się

 • aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm.,
 • kserokopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność

 

Legitymację należy odebrać osobiście lub przez pisemnie do tego upoważnioną osobę po upływie 7 dni od daty złożenia wniosku.