Aktualności

Dyżury ŚDP 2019

DYŻURY SPECJALISTÓW W MAJU 2019 ROKU

XVII ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI

PODAJMY DŁOŃ RODZINIE

 

Tradycją lat ubiegłych w miesiącu maju na terenie całego województwa świętokrzyskiego organizowane są Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. Tegoroczne odbywają się pod hasłem „RODZINA POLSKA W KONCEPCJI ODRADZAJĄCEGO SIĘ PAŃSTWA po 100 latach odzyskania niepodległości w 1918 roku”. Zapraszany do zapoznania się z programem akcji zamieszczonym na stronie internetowej Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach www.scpie.kielce.eu

 

W ramach tegorocznych ŚDP

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE

we współpracy z

KOMENDĄ POWIATOWĄ POLICJI WE WŁOSZCZOWIE

KURATORSKIM ZESPOŁEM SŁUŻBY SĄDOWEJ WE WŁOSZCZOWIE

POWIATOWĄ STACJĄ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ WE WŁOSZCZOWIE

zapraszają na bezpłatne DYŻURY SPECJALISTÓW,

którzy służyć będą wszystkim potrzebującym swoją pomocą i wsparciem

zgodnie ze swoimi kompetencjami

Więcej „Dyżury ŚDP 2019”

Informacja o wolontariacie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie poszukuje osób chętnych do udzielania korepetycji ( w ramach wolontariatu) z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski dzieciom z rodzin zastępczych.

Osoby chętne proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.

Aktywny samorząd II

UWAGA STUDENCI

AKTYWNY  SAMORZĄD 2019 r. – MODUŁ II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w związku z decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych termin naboru wniosków o udzielenia dofinansowania w ramach Modułu II – pomoc  w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym na rok akademicki 2018-2019 (semestr letni) został przedłużony

do 31 marca 2019r.

Przedłużony termin naboru

 

KOMUNIKAT

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach programu

„Aktywny samorząd” – Moduł II

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do  nauki na poziomie wyższym w ramach  Programu „Aktywny Samorząd”  Moduł II na semestr letni roku akademickiego/szkolnego  2018/2019 mogą składać wnioski od dnia 04 marca 2019r. do 30 marca 2019r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, pokój 114.

Wnioski można również wysłać pocztą.

 Więcej informacji na temat udzielenia dofinansowania można uzyskać pod numerem telefonu: 41-39-44-993 lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10.

Informacji udziela Konsultant osób niepełnosprawnych – Mariola Suliga

Aktualne Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” w 2019 r. znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

UWAGA NOWE DRUKI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od dnia 01.01.2019 r. obowiązują nowe druki wniosków dotyczące rehabilitacji społecznej. Druki są do pobrania w zakładce ,, WNIOSKI”

UWAGA NOWE DRUKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od dnia 01.01.2019 r. obowiązują nowe druki wniosków dotyczące rehabilitacji społecznej. Druki są do pobrania w zakładce ,, WNIOSKI”

Więcej „UWAGA NOWE DRUKI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od dnia 01.01.2019 r. obowiązują nowe druki wniosków dotyczące rehabilitacji społecznej. Druki są do pobrania w zakładce ,, WNIOSKI””

Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych

  OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz.1431),

Ogłasza

otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Więcej „Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych”

Informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego

W związku z  ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo Powiatowe we Włoszczowie bezpłatnie zapewnia wszystkim zainteresowanym pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia dokonać można:

  • elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@powiat-wloszczowa.pl
  • za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • faksem na numer 41 39-44-965,
  • pocztą na adres Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10,
    29-100 Włoszczowa
  • osobiście w punkcie podawczym na parterze Urzędu.

Do góry