Jesteś tutaj:

Rok: 2018

UWAGA NOWE DRUKI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od dnia 01.01.2019 r. obowiązują nowe druki wniosków dotyczące rehabilitacji społecznej. Druki są do pobrania w zakładce ,, WNIOSKI”

UWAGA NOWE DRUKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od dnia 01.01.2019 r. obowiązują nowe druki wniosków dotyczące rehabilitacji społecznej. Druki są do pobrania w zakładce ,, WNIOSKI”

Więcej „UWAGA NOWE DRUKI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od dnia 01.01.2019 r. obowiązują nowe druki wniosków dotyczące rehabilitacji społecznej. Druki są do pobrania w zakładce ,, WNIOSKI””

Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych

  OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz.1431),

Ogłasza

otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Więcej „Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych”

Informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego

W związku z  ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo Powiatowe we Włoszczowie bezpłatnie zapewnia wszystkim zainteresowanym pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia dokonać można:

 • elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@powiat-wloszczowa.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • faksem na numer 41 39-44-965,
 • pocztą na adres Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10,
  29-100 Włoszczowa
 • osobiście w punkcie podawczym na parterze Urzędu.

Informacja dotycząca programu „Dobry start” dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia
1 czerwca 2018 r. poz. 1061) świadczenie dobry start przysługuje:

 • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko
 • osobom uczącym się, które są osobami usamodzielnianymi w myśl ustawy
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – raz w roku

Co istotne, z programu dobry start mogą skorzystać osoby uczące się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, szkole artystycznej realizującej obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Program nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkola oraz realizujących roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówkę” prowadzoną w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Więcej „Informacja dotycząca programu „Dobry start” dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: rk@ncnetcom.pl lub pd@ncnetcom.pl ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

W związku z realizacją projektu „STOPIEŃ WYŻEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o wyborze oferty na ,,Zakup i montaż klimatyzatora do zewnętrznego szybu windowego” zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Informacja o wynikach

Ruszył nabór – Aktywny samorząd Moduł I

 

 

 

 

KOMUNIKAT  

Aktywny Samorząd 2018

Ruszył nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd”- Moduł I

W dniu 31 stycznia 2018 roku Zarząd PFRON zatwierdził dokument Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie  lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Więcej „Ruszył nabór – Aktywny samorząd Moduł I”

Do góry