Zapytanie ofertowe na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenia usługi pn. „Zajęcia wspomagające”

W związku z realizacją projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.:Zajęcia wspomagające”  zgodnie z zapytaniem.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe

Dodaj komentarz