Zapytanie ofertowe – organizacja konferencji podsumowującej projekt „BEZ BARIER”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza podmioty ekonomii społecznej do składania ofert dotyczących zapytania ofertowego pn. „Organizacja i realizacja konferencji podsumowującej projekt „BEZ BARIER”  w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

Unieważnienie konferencja

Zapytanie ofertowe – konferencja

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe – wersja dla czytników