Aktualności

Przekazanie środków ochrony osobistej beneficjentom projektu „Bez barier”

Po raz kolejny beneficjenci projektu „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych otrzymali środki ochrony osobistej stosowane na rzecz zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Tym razem otrzymali maseczki ochronne oraz termometr. Tak jak poprzednim razem w/w środki zostały dostarczone do miejsca zamieszkania beneficjentów przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Więcej „Przekazanie środków ochrony osobistej beneficjentom projektu „Bez barier””

Przekazanie środków ochrony osobistej beneficjentom projektu „BEZ BARIER”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, beneficjenci otrzymali środki ochrony osobistej stosowane na rzecz zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa w postaci maseczek oraz płynu do dezynfekcji.
W/w środki zostały dostarczone do miejsca zamieszkania beneficjentów przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wiadomość dotycząca programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” przez system SOW

Wiadomość dotycząca programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi” przez system SOW:
Osoby składające wniosek w ramach w/w programu przez system SOW, proszę o załączenie do wniosku następujących załączników:
– skan aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
– skan aktu urodzenia dziecka- w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej
– skan  dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny
-klauzulę informacyjną, podpisaną oraz zeskanowaną. Druk klauzuli znajduje się jak wzór załącznika we wniosku.
Osoby składajcie wniosek w tradycyjnej wersji papierowej, wniosek jest do pobrania wraz z załącznikami w zakładce ,,Wnioski”  pod nazwą    ,, Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III, nabór centralny 2020″

PFRON: Nowy program pomocy dla osób niepełnosprawnych

Wsparcie osób niepełnosprawnych podczas pandemii koronawirusa. Nowy program
pomocy zakłada m.in. dofinansowanie kosztów domowej opieki tym, którzy ze względu
na obecną sytuację epidemiologiczną nie mogą korzystać z zajęć w warsztatach terapii
zajęciowej.
Pomoc przyznawana jest w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi”. Osoby niepełnosprawne otrzymają świadczenie pieniężne, jeśli z powodu stanu
zagrożenia epidemicznego lub epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia
4 września 2020 roku, możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce
rehabilitacyjnej (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych).
Wysokość pomocy to 500 zł. Świadczenie nie może być przyznane na okres dłuższy niż 3
miesiące. Jednak nie przysługuje ono za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego
zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności, które są:
 uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie
przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie
przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze
środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach
tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w stopniu głębokim;
 pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących
na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 10 kwietnia br. Będą one rozpatrywane w trybie
ciągłym, jednakże nie później niż do 4 września 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich
oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie wnioski mogą składać ich
opiekunowie prawni.
Jak składać wnioski?

Poprzez System Obsługi Wsparcia finansowany przez PFRON. W przypadku braku
możliwości skorzystania z tej platformy wniosek można złożyć w inny sposób (np. drogą
pocztową lub elektronicznie). Należy go wówczas pobrać ze strony:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-w-2020-roku/ .

Szczegółowe informacje dotyczące .programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy
i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie” oraz w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie we Włoszczowie , pod numerem telefonu 41 39 44 993.

wniosek druk

Uwaga! trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia wyższego w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”. Przeczytaj, jeśli masz trudności z uzyskaniem zaświadczenia z uczelni.

Przypominamy, że do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

W bieżącym roku znacząco ułatwiliśmy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/

Bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku!

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

  • uzyskanie informacji,
  • wypełnienie wniosku,
  • podpisanie i złożenie wniosku,
  • dokonanie uzupełnień,
  • zapoznanie się ze wzorem umowy,
  • rozliczenie dofinansowania.

Nawiązując do  sygnalizowanych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa trudności w uzyskaniu zaświadczenia z uczelni (o zaliczeniu semestru albo kontynuowaniu nauki), potrzebnego do rozliczenia udzielonego dofinansowania lub złożenia nowego wniosku o dofinansowanie informujemy, że  realizatorzy programu mają kompetencje do przywrócenia terminu związanego z realizacją programu, w tym na złożenie wniosku lub dostarczenie dokumentów potrzebnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania.

Ponadto, w przypadku konieczności dołączenia skanu zaświadczenia z uczelni o kontynuowaniu nauki do wniosku o dofinansowanie (w sytuacji, gdy uczelnia nie jest dostępna z uwagi na podjęte działania w związku z koronawirusem) dopuszczalne jest dołączenie skanu informacji z uczelni  o aktualnym braku możliwości uzyskania wymaganego zaświadczenia (np. uzyskanej za pośrednictwem USOS lub witryny uczelni). Skan takiej informacji zastępuje w SOW wymagany załącznik do czasu odzyskania możliwości uzyskania odpowiedniego, wymaganego dokumentu.

Natomiast warunki przekazania dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia w ramach Modułu II programu, określone są w umowie dofinansowania. Przypominamy – dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia może być wypłacony wtedy, gdy Wnioskodawca wypełni zobowiązania umowne w tym zakresie. Konieczne jest przedłożenie przez Wnioskodawcę informacji o zaliczeniu semestru objętego dofinansowaniem. Uznanie zaliczenia semestru odbywa się na podstawie udokumentowanej informacji o frekwencji (uczestnictwie w zajęciach) lub potwierdzającej, że uczeń/student pobierał naukę w semestrze objętym dofinansowaniem np. poprzez wpis na kolejny semestr, w tym warunkowy, informację o dopuszczeniu do sesji egzaminacyjnej, potwierdzenie zdania egzaminu w trakcie sesji egzaminacyjnej, np. w formie oceny itp. Źródłem informacji o zaliczeniu semestru może być np. indeks, wydruk z USOS, zaświadczenie uczelni, itp.

Więcej informacji o wysokości dofinansowania i zasadach przekazania środków w 2020 roku znajduje się w części dot. „Informacje dla studentów”.

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu a także do kontaktu z bezpłatną infolinią PFRON pod numerem 800 889 777.

WAŻNY KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT

INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE POSIEDZENIA SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH POCZĄWSZY OD 16 MARCA 2020r . ZOSTAŁY ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

PONADTO POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WE WŁOSZCZOWIE OD 16 MARCA BĘDZIE NIECZYNNY DLA INTERESANTÓW.    

WNIOSKI W SPRAWIE WYDANIA ORZECZEŃ, LEGITYMACJI, ODWOŁANIA MOŻNA POZOSTAWIAĆ W WYSTAWIONEJ PRZED SEKRETARIATEM URNIE.

W PILNYCH SPRAWACH WYMAGAJĄCYCH KONTAKTU Z PRACOWNIKIEM NALEŻY USTALIĆ WIZYTĘ TELEFONICZNIE POD NR TELEFONU: 41 39 44 979

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej http://www.pcprwloszczowa.pl/wnioski/   

Wszelkie inne informacje udzielane będą przez pracowników drogą telefoniczną oraz mailową

tel. (041) 39 44 979      

e-mail: pzon-wloszczowa@wp.pl

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

UWAGA – WAŻNY KOMUNIKAT!!!

 

Ważny komunikat dla mieszkańców Powiatu Włoszczowskiego oraz innych osób korzystających z usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie oraz Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie

W związku z kolejnymi stwierdzonymi w Polsce przypadkami KORONAWIRUSA SARS-Cov-2 w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo publiczne oraz w trosce o bezpieczeństwo sanitarne, zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszego Powiatu, a także innych osób korzystających z usług Centrum oraz Zespołu o ograniczenie do koniecznego minimum osobistych wizyt w siedzibie PCPR oraz PZON, a w miarę możliwości załatwianie spraw drogą elektroniczną lub przez telefon.

Wizyta w siedzibie Centrum oraz Zespołu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki.

Osoby oczekujące na załatwienie spraw w urzędzie prosimy, by zachowywały odpowiednią odległość – co najmniej 1 metra od innych osób oczekujących.

NUMER TELEFONU

DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE – 41-39-44-993

 DO POWIATOWEGO ZESPOŁU ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WE WŁOSZCZOWIE – 41- 39-44-979

Procedury te będą obowiązywały do odwołania.

Do góry